Spring naar toolbar

Leerplatforms

Een leerplatform ontstaat altijd uit een behoefte uit het netwerk om rond een bepaald vakgebied of thema periodiek onderling ontwikkelingen uit te wisselen. In een leerplatform inspireren collega’s elkaar, worden ‘good’ (en bad) practices uitgewisseld en werken we soms samen om tot verbeteringen te komen. Via een leerplatform weet je wat er speelt bij andere organisaties en waar je terecht kan voor reflectie, advies en hulp. Deelname aan een leerplatform betekent een verbreding van jouw professionele blik en een versteviging van jouw professionele netwerk. De frequentie, de inhoud, de doelgroep en de diepgang wordt bepaald door de deelnemers. De meeste leerplatforms komen 2 a 3 maal per jaar bijeen. Afhankelijk van de belangstelling komen nieuwe leerplatforms op en verdwijnen bestaande.  Deelname aan de leerplatforms staat open voor iedereen uit het netwerk.

 • Groepslogo van Audit- en accountantsdiensten

  Het leerplatform Audit en Accountantsdiensten is een groep waarin vakgenoten uit het netwerk periodiek ontwikkelingen en kennis delen rond hun vakgebied en waarin het denkvermogen in het netwerk wordt vergroot. Deelnemers aan het leerplatform zijn auditors, accountants, controllers en andere belangstellenden.

  Voor meer informatie neem contact op met de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl of (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Datagovernance en kwaliteit

  De dataficatie van de samenleving raakt de overheid in het hart van haar functioneren. De ontwikkelingen op het gebied van data en datatechnologie volgen elkaar in razend tempo op. Een reden om elkaar actief op te zoeken en elkaar te versterken om aansluiting te houden bij de datasamenleving. De behoefte bestaat om elkaar periodiek te treffen naar aanleiding van de inzichten die zijn opgedaan met de selfassessment positiebepaling datagovernance en –kwaliteit. Deelnemers aan het leerplatform zijn professionals op het vakgebied zoals project- of programmamanagers, managers en data analisten.

  Voor meer informatie neem contact op met de programmaleiding: Marcel.Oostland@kadaster.nl
  (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Dienstverlening

  Het platform om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van communicatie met de burger, met de burger als uitgangspunt voor proces en inrichting met ruimte voor persoonlijke benadering.

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Documentaire Informatievoorziening (DIV)

  In 2014 is het leerplatform DIV (Documentaire Informatie Voorziening) gestart. Belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het informeren over lopende ontwikkelingen en eigen praktijken
  • Het opbouwen van een netwerk
  • Gebruik maken van elkaars expertise
  • Het uitwisselen van kennis op het gebied van DIV, zowel inhoudelijk als op de wijze waarop DIV is georganiseerd binnen de verschillende RBB organisaties.
  Het DIV leerplatform is voor vakgenoten uit de DIV wereld, van DIV adviseurs, – managers en –medewerkers tot collega’s uit gerelateerde andere disciplines als bijv. ICT, informatievoorziening of informatiebeveiliging. Onderwerpen die recent behandeld zijn gingen over het oplossen van informatiebeheer en digitalisering.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Finance

  Het Leerplatform Finance is het langst bestaande leerplatform van de RBB Groep dat recent is gerevitaliseerd. Deelnemers zijn de eindverantwoordelijken voor de Finance Functie/ Bedrijfsvoering, doorgaans de CFO’s, directeuren/managers/hoofden Finance & Control, of hun plaatsvervanger. Bij kleinere organisaties kan het ook de concerncontroller zijn. Het leerplatform komt tweemaal bijeen per jaar, om relevante strategische onderwerpen te belichten en verkennen, alsmede van elkaar te horen met welke thema’s men bezig is. Onderwerpen komen uit de deelnemers, die ook actief hun casuïstiek inbrengen bij de collega’s. Verder helpen en inspireren de deelnemers elkaar bij het verder ontwikkelen van de Finance Functie (al dan niet met behulp van het High Performance Financiële Functie raamwerk (HPFF)).

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Governance

  In gesprek met vakgenoten uit andere uitvoeringsorganisaties klein en groot kan in deze groep vrijuit kennis worden gedeeld. Herkenbare, concrete HR vraagstukken en ontwikkelingen worden door HR professionals gedeeld net als praktijkvoorbeelden. Nieuwe waardevolle contacten worden opgedaan. Dat is waar dit leerplatform om draait: van gedachten wisselen over actuele thema’s binnen het HR vakgebied vanuit het perspectief van de eigen organisaties. Een feest van herkenning hoe andere uitvoeringsorganisaties veelal dezelfde thema’s aanpakken. Kortom een netwerk om kennis te delen én zaken te doen. Onderwerpen die zoal worden besproken zijn people analytics, integriteit en sociale veiligheid, strategische personeelsplanning, arbeidsmarktstrategie, werving en selectie, onboarding en het rendement van leren.
  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl (06) 52595023

  Privégroep  / 1 lid
 • Groepslogo van HR

  In gesprek met vakgenoten uit andere uitvoeringsorganisaties klein en groot kan in deze groep vrijuit kennis worden gedeeld. Herkenbare, concrete HR vraagstukken en ontwikkelingen worden door HR professionals gedeeld net als praktijkvoorbeelden. Nieuwe waardevolle contacten worden opgedaan. Dat is waar dit leerplatform om draait: van gedachten wisselen over actuele thema’s binnen het HR vakgebied vanuit het perspectief van de eigen organisaties. Een feest van herkenning hoe andere uitvoeringsorganisaties veelal dezelfde thema’s aanpakken. Kortom een netwerk om kennis te delen én zaken te doen. Onderwerpen die zoal worden besproken zijn people analytics, integriteit en sociale veiligheid, strategische personeelsplanning, arbeidsmarktstrategie, werving en selectie, onboarding en het rendement van leren.
  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van HR directeuren netwerk

  Onder de titel ‘HR Directeuren netwerk’ gaan collega HR directeuren uit het publieke netwerk periodiek om de tafel om uit te wisselen welke ontwikkelingen er spelen op het vakgebied binnen onze organisaties of daarbuiten. In de bijeenkomsten wordt gedeeld waar we mee bezig zijn, hoe we elkaar kunnen inspireren en helpen en waar we elkaars (good) practices kunnen hergebruiken. Tevens wordt opgehaald op welke onderdelen een vervolg kan worden georganiseerd. De bijeenkomsten kennen geen strakke agenda maar hebben het karakter van een informele ‘benen op tafel’ sessie. Doel is uitwisselen van ontwikkelingen en ervaring en het inspireren. Los van de inhoudelijke meerwaarde draagt het bij aan het verstevigen van het (professionele) netwerk. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt gehost door één van de deelnemers en vinden plaats aan het eind van de middag. Deelname staat open voor alle HR directeuren (eindverantwoordelijken). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan (uitsluitend) via onderstaande link.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Innovatie

  In 2016 is het Platform Innovatie opgezet. Dit platform verbindt organisaties die aangesloten zijn bij de RBB Groep op het gebied van innovatie. Innovatie is niet een doel op zich, maar een manier om te komen tot vernieuwende ideeën en inzichten bij uitdagingen waar de overheid
  mee te maken krijgt.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: Natascha.Cornelisz@rijksoverheid.nl (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van IV

  Vanaf 2017 kunnen alle burgers digitaal zaken doen met de overheid. Deze ontwikkeling betekent dat alle uitvoerders nadenken over de impact van ICT en Informatievoorziening op hun dienstverlening. Het delen van kennis wordt hierdoor door velen als cruciaal gezien.

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Leren en Ontwikkelen

  Bij veel uitvoeringsorganisaties wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van personeel. Er is veel aandacht voor het opleiden van nieuw personeel maar ook voor het zittende personeel. Levenslang leren is een uitdaging waar alle organisaties uit het netwerk voor staan. Grotere organisaties hebben al jaren een eigen corporate academie, bij anderen staat dat nog in de kinderschoenen of is het Leren erg versnipperd binnen de organisatie. Binnen dit Leerplatform komen professionals op het gebied van leren en ontwikkelen bijeen om te vergelijken en om van elkaar te leren. Wat zijn de werkzame bestanddelen voor een goede leercultuur in een organisatie? Aan de hand van een ‘quickscan’ wordt een foto gemaakt van de Leer en Ontwikkel cultuur van de aangesloten organisaties.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Planning en control

  Het Leerplatform Planning en control is een groep vakgenoten die periodiek bijeen komt om ontwikkelingen en kennis te delen rond het vakgebied van planning en control. Deelnemers aan het leerplatform zijn auditors, accountants, controllers en adviseurs bedrijfsvoering. Thema’s die recent centraal stonden bij het leerplatform waren Visie op Business Control en Kwaliteit, de ontwikkeling van de BC&K kolom, Agile, Scrum en control.

  Voor meer informatie neem contact op met de programmaleiding: Marcel.Oostland@kadaster.nl (06) 52595023

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Risicomanagement

  Het Leerplatform Risicomanagement is een actieve groep vakgenoten die twee a driemaal per jaar bijeen komt om ontwikkelingen en kennis te delen rond het vakgebied van risicomanagement. Deelnemers aan het leerplatform zijn riskmanagers, adviseurs bedrijfsvoering, beleidsadviseurs, controllers en auditors. Onderwerpen die centraal stonden zijn Vertrouwen en risicomanagement en Fraude.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

  Privégroep  /
 • Groepslogo van Versterking financiële functie

  Eind 2018 is in het leerplatform finance het idee ontstaan om elkaar in een intensiever traject te gaan helpen in de doorontwikkeling van elkaars financiële functie. De gedachte daarbij is dat de RBB leden elkaar reflectie kunnen vragen op de eigen ontwikkelactiviteiten, kennis en ‘best ideas’ kunnen uitwisselen, elkaar kunnen helpen in het effectiever maken van interventies en zelfs samen dingen uit te zoeken of kennis te ontwikkelen. In deze pilot gaan collega’s uit de financiële kolom daarmee aan de slag aan de hand van een mini diagnose. Die diagnose staat centraal in de eerste bijeenkomst waarin de uitkomsten worden besproken en een uitleg wordt gegeven over het High Performance Financiële Functie (HPFF) raamwerk. Daarna volgt het analyseren, toelichten en duiden. Na deze masterclass komen de deelnemers in vervolgsessies thematische subgroepen op te zetten.
  De subgroepen gaan met elkaar aan de slag en zien elkaar periodiek (frequentie nader te bepalen, maar indicatief eens per kwartaal).

  Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

  Privégroep  /

@

Recent niet actief