Staatsbosbeheer

Voor natuur en voor mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich voor inzet. In opdracht van de rijksoverheid beheert Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuur. Dit is een grote verantwoordelijkheid en daar zijn we trots op. Staatsbosbeheer kiest voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden

Achterban
Staatsbosbeheer is van en voor alle Nederlanders. We komen op voor de belangen van natuur en landschap maar ook voor onze achterban van 16 miljoen mensen. Alle Nederlanders zijn van harte welkom om de natuur te beleven. In tweeënnegentig procent van onze natuurgebieden kan men terecht voor recreatie, sport- of natuuractiviteiten. In de andere acht procent is de natuur te kwetsbaar. Daarom zijn die gebieden niet of nauwelijks toegankelijk voor bezoekers.

Optimaal samenwerken
Het realiseren van onze doelstellingen kunnen we niet alleen. We hebben steun nodig van de Nederlandse samenleving en de overheid. Zodat we ons werk voor natuur en landschap naar ieders tevredenheid doen. En we onze rol van zowel beheerder als gastheer optimaal kunnen vervullen. Daarom zoeken we naar een optimale samenwerking met bewoners en bezoekers, politiek en bestuur en zakelijke partijen.

RBB en Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer participeert in de RBB Groep al vanaf de oprichting in 2002. Zeer recent nog (2011) heeft een onderzoeksteam van de RBB zich gebogen over de vraag hoe Staatsbosbeheer excursies kostendekkend kan maken .

Voor het onderzoek is een enquête uitgezet en zijn 34 medewerkers persoonlijk geïnterviewd: van boswachters tot aan de directie. Het team heeft met een brede kijk de organisatie doorgelicht. Het ging daarbij niet zozeer om een kostenbaten analyse maar vooral ook om de vraag hoe de organisatie beheer nu functioneert en hoe dit zich verhoudt met het streven om excursies kostendekkend te maken. In mei is het eindrapport opgeleverd dat besproken in het landelijk managementteam. Op basis van de bevindingen van het onderzoeksteam zijn vervolgstappen gezet en wordt nu een nieuw marketingplan ontwikkeld.

Ook op andere fronten is Staatsbosbeheer actief binnen de RBB Groep.Onlangs is in samenwerking met PWC een rondetafelconferentie georganiseerd met een tiental partners van de RBB Groep waarin het sturen op cultuur en gedrag stond.