Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen (3.076 kilometer), rijksvaarwegen (3.462 kilometer kanalen en rivieren en 3.513 kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors) en rijkswateren (90.310 km² oppervlaktewater, inclusief het Nederlands deel van de Noordzee) en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt reizen. Dag en nacht samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is Rijkswaterstaat.

Nederland is bijzonder. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en voor onze economie. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. We onderhouden 2500 kilometer aan dijken en dammen, tien stuwcomplexen en vijf stormvloedkeringen en beschermen de kust. Ook geven we de rivieren meer ruimte, bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen.

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen en vaarwegen. Wij leggen rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en onderhouden de bestaande infrastructuur. Onze verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs leiden met behulp van camera’s, verkeerslichten en flexibele snelheidsaanduidingen het verkeer in goede banen. Zo willen we files beperken en de bereikbaarheid vergroten. Nederland bereikbaar houden is ook een kwestie van samenwerken. Met provincies, gemeentes en bedrijven werken we aan een betere spreiding van het verkeer over de dag. En aan een betere verdeling over weg en water. Ook zorgen we voor goede aansluitingen van onze vaarwegen en snelwegen op de provinciale en gemeentelijke wegen.

Ons werkterrein is de openbare ruimte. We worden hierbij soms voor dilemma’s geplaatst, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen. Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. Zo plaatsen we geluid- en fijnstofschermen om geluidhinder en luchtvervuiling te beperken. Ook ontzien we het milieu met bijvoorbeeld energiezuinige sluizen en hergebruik van asfalt. En met de aanleg van ecoducten helpen we de natuur.

RBB en Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is sinds 2004 lid van de RBB Groep. Reden om lid te worden had te maken met de mogelijkheid om via de RBB-onderzoeken een toetsing te krijgen van de eigen doelstellingen. Maar het lidmaatschap van de RBB biedt veel meer. Zo worden de rapportage over prestatie-indicatoren door ons nuttig gebruikt om de eigen prestaties te vergelijken met die van RBB-leden. Van belang voor Rijkswaterstaat zijn verder de collegiale contacten die via de vele activiteiten van de RBB Groep ontstaan. Daarom nemen we deel aan de dag van de uitvoering, platformbijeenkomsten en ander overleg. Ook de mogelijkheid om onderzoek buiten Rijkswaterstaat bij RBB Partners te doen wordt gewaardeerd. Steeds meer Rijkswaterstaters vinden op deze manier nuttige input van mensen die ze anders niet zo gauw zouden ontmoeten. Rijkswaterstaat deelt verder kennis en ervaring via netwerkvragen en good practices. Jaarlijks doen we mee aan de RBB good practice Award. In 2012 won Rijkswaterstaat deze prijs met de inzending over het gebruik van sociale media rond wegwerkzaamheden.