Reclassering Nederland

Core business organisatie
Reclassering Nederland adviseert over, controleert en begeleidt verdachten en veroordeelden en is verantwoordelijk voor de uitvoering  van werkstraffen. Ook organiseren we gedragstrainingen en ondersteunen wij gemeenten bij nazorgtrajecten na detentie. Ons werk is een concrete aanvulling op het werk van onze ketenpartners: politie, Openbaar Ministerie, rechtbank, gemeenten en het gevangeniswezen.

Missie
Reclassering Nederland draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

Visie
Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door handicap of psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk.

Je verantwoordelijk opstellen is aan te leren. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Rekening houdend met de risico’s voor de samenleving. En controlerend waar nodig.

Ook verdachten in strafzaken komen in aanraking met Reclassering Nederland. Van hen is nog niet duidelijk of ze strafbare feiten hebben gepleegd. Zeker als er geen bekentenis is. Uit justitiële gegevens, gedrag en de sociale omgeving zijn vaak echter risico’s voor de veiligheid van personen of de samenleving te destilleren. In dat geval prevaleert het beperken van die risico’s. Dat is de legitimatie van reclasseringsbemoeienis. Reclassering Nederland sluit geen mensen bij voorbaat uit van begeleiding en interventies.

Kernwaarden
Betrokken, betrouwbaar, open, deskundig & duidelijk

RBB en Reclassering Nederland
Op verschillende terreinen (o.a. HRM, Financiën, ICT en Risicomanagement) nemen we binnen de RBB groep deel aan werkgroepen waarin uitwisseling van ervaringen en het opdoen van ideeën en inspiratie centraal staan. De vergelijking met andere organisaties in de publieke sector levert ons waardevolle informatie en inzichten op.