DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een taakorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als de professionele terugkeerorganisatie binnen de vreemdelingenketen handhaaft de DT&V het terugkeerbeleid.

Core business organisatie
De DT&V regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V er naar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren. De vreemdeling heeft altijd de kans om vrijwillig te vertrekken, met of zonder hulp.

Visie
De DT&V kenmerkt zich door een persoonsgerichte aanpak, waarin casemanagement centraal staat. Deze aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse (keten)partners. Vanuit onze operationele taak zijn wij gesprekspartner van bevoegde autoriteiten van herkomstlanden, waaronder diplomatieke vertegenwoordigingen

Kernwaarden
De DT&V medewerkers handelen humaan, transparant, zorgvuldig, tijdig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling.

RBB en naam organisatie
Om de organisatie ‘lean and mean’, flexibel en toekomstgericht te houden, is het belangrijk van anderen te leren. Ofwel: kennis delen en niet opnieuw een wiel uitvinden. De netwerkvragen zijn hierbij een efficiënt middel. Onderzoek levert handvatten op om de organisatie verder te ontwikkelen.