DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 85 vestigingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 50.000 justitiabelen. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen: penitentiaire inrichtingen (huizen van bewaring en gevangenissen), justitiële jeugdinrichtingen, forensische psychiatrische centra en detentie- en uitzetcentra. Daarnaast koopt DJI plaatsen in bij andere instellingen, bijvoorbeeld voor verslavingszorg.

De missie van DJI luidt als volgt
‘De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.’

Concreet betekent dit dat DJI zorgt dat de straf wordt uitgevoerd, maar er daarnaast alles aan doet herhaling (recidive) te voorkomen. Daartoe begeleidt DJI justitiabelen bij hun voorbereiding op terugkeer in de samenleving, in of buiten Nederland..

Ketensamenwerking
DJI staat als organisatie midden in de samenleving. Dit betekent dat DJI alleen succesvol kan zijn door nauw samen te werken met tal van partners, in de verschillende ketens (de strafrechtketen, de jeugdketen, de zorgketen en de vreemdelingenketen). Dat is noodzakelijk bij bijvoorbeeld het werken aan het terugdringen van de kans op recidive, de behandeling van tbs-gestelden of het ondersteunen van het uitzettingsproces van vreemdelingen. Onderlinge afstemming en samenwerking staan daarom voorop bij DJI.

Belangrijke partners van DJI zijn o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, GGz Nederland, gemeenten en de reclassering.

RBB en DJI
Door deel te nemen aan de RBB groep kan DJI enerzijds een bijdrage leveren aan de professionalisering van de deelnemende organisaties, door actief met hen mee te denken en onze ervaringen met hen te delen. Anderzijds biedt deelname aan de RBB Groep DJI de mogelijkheid te leren van kennis en ervaringen bij andere organisaties. In het recente verleden heeft DJI deelgenomen aan de jaarlijkse benchmark en aan platformbijeenkomsten, heeft voormalig DJI-hoofddirecteur Van der Sande deel uitgemaakt van de jury van de eerste RBB-award en werden netwerkvragen van de RBB door DJI actief beantwoord.