Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de taak om volgens internationale afspraken en in wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Core business organisatie
Het College beslist op grond van de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden over het toelaten van de middelen in Nederland en adviseert over het plaatsen van werkzame stoffen op de lijst van toegelaten stoffen in de Europese Unie. Daarnaast draagt het Ctgb bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van wet- en regelgeving en beleid in Nederland en in Europa.

Missie
Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. De beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Visie
Het Ctgb maakt deel uit van de ketens tussen wetgever, producent, distributeur, handhaver, wetenschap, gebruiker en maatschappij. Het Ctgb is continu in interactie met haar  omgeving. Onze rollen en verantwoordelijkheden in de ketens zijn duidelijk en we gedragen ons rolvast. Door deze onafhankelijke opstelling vormt het Ctgb een stabiele factor en dragen wij bij aan de continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens.

Kernwaarden
Dienend, onafhankelijk, rolvast, gezaghebbend, deskundig, proactief, transparant & voorspelbaar

RBB en Ctgb
De marktomgeving vergt in toenemende mate een sterk klantgerichte dienstverlening. De Rijksbrede Benchmark Groep stelt ons in staat om hierover kennis en ervaring te delen. We delen nieuwe inzichten in structurele of tijdelijke netwerken, we discussiëren over actualiteiten en bespreken gezamenlijke uitdagingen binnen specifieke terreinen. Bovendien geeft de benchmark aan hoe wij scoren ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Zo komen we samen verder!