COA

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie.

Core business organisatie
Het COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) .

Missie
Wij huisvesten en begeleiden op een professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.

Visie
Wij zijn voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma’s.

Kernwaarden

  • Betrouwbaarheid: wij komen onze afspraken en beloften na.
  • Respectvol, mensgericht handelen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
  • Beschikbare kennis en expertise actief delen.
  • Streven naar het beste door blijvend te willen verbeteren, vanuit de basisgedachte ‘de bewoner centraal’.
  • Bieden van veiligheid aan bewoners en medewerkers.

RBB en COA
Het COA neemt deel aan de RBB groep omdat het graag kennis wil delen en verwerven door samen te werken met andere overheidsorganisaties. Dit draagt bij aan nieuwe inzichten en verbetering de van kwaliteit van zowel het COA als haar partnerorganisaties.