Belastingdienst

De Belastingdienst verricht taken op de volgende gebieden:

  • heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen;
  • controle op de naleving van wetgeving bij in-, uit- en doorvoer van goederen;
  • controle op de naleving van wetgeving op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit;
  • toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen;
  • opsporing op al de hierboven genoemde terreinen.

Ons doel is om de mate waarin burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig nakomen (compliance) te maximaliseren. Om dat te bereiken zetten we een grote hoeveelheid instrumenten in: op het terrein van dienstverlening (zoals telefonische helpdesk, balies, elektronische aangifte en voor ingevulde aangifte), op het terrein van toezicht (zoals boekenonderzoeken, aangiftebeoordeling, goederencontroles en convenanten) en in de opsporing (FIOD-onderzoeken). Bij dit alles steunen we in grote mate op onze informatiesystemen, die zeer grote hoeveelheden data verwerken en bewerken. En natuurlijk steunen we vooral op onze medewerkers, die hun werk kundig en vaardig en met vertrouwen in burgers en bedrijven uitvoeren.

RBB en Belastingdienst
Uitvoering van de opgedragen taken vergt dat de Belastingdienst de samenwerking zoekt met anderen. Door de jaren heen is die samenwerking steeds intensiever geworden en dat zetten we de komende jaren door. Zo werken we samen met -steeds meer- andere handhavingsorganisaties, gericht op een efficiëntere inzet van handhavingscapaciteit en het delen van kennis en ervaring.

Waar de samenwerking eerder vooral binnen de overheid werd gezocht, zijn inmiddels ook steeds meer nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan met marktpartijen. Dat gebeurt in het kader van Horizontaal Toezicht met individuele ondernemingen, met branches en met fiscale dienstverleners. Invalshoeken daarbij zijn vermindering van (onnodige) controledruk bij ondernemer en dienstverlener, en efficiëntere inzet van medewerkers door de overheidsorganisaties.

Samenwerking kent ook andere vormen: zo werken we bij het verzamelen, verwerken en overheidsbreed beschikbaar maken van loongegevens al jaren intensief samen met UWV . En in het SBR/XBRL-programma ontwikkelen we samen met andere overheidspartijen en met de markt van intermediairs en softwareontwikkelaars standaarden en modellen voor kwalitatief hoogwaardige financiële rapportages. Bovendien speelt de Belastingdienst als grote uitvoeringsorganisatie een voortrekkersrol bij een aantal projecten van e-overheid. En niet in de laatste plaats participeert de Belastingdienst in projecten, die de overheid compacter en efficiënter moeten maken.

Gelet op het grote belang dat de Belastingdienst hecht aan en heeft bij samenwerking biedt de RBB Groep een samenwerkingsmogelijkheid waar wij uiteraard gebruik van maken. De verwachting is dat de wil – en de noodzaak – om samen te werken binnen de Rijksoverheid alleen maar zal groeien. In die context willen wij onze “brengplicht” en ons “haalrecht” graag invullen.

Contact gegevens

Telefoon:
070 – 3427276

Website:
www.belastingdienst.nl

Postadres:
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Bezoekadres:
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag