Over ons

De RBB

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep), opgericht in 2002, is een initiatief van inmiddels 42 landelijk opererende dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De RBB Groep maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het vergelijken van prestaties. De RBB Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar kennis en inzichten zo veel mogelijk worden gedeeld met het besef dat het niet alleen gaat om het bezitten van kennis maar ook om het kunnen beschikken over en delen van kennis.
De aangesloten organisaties streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en focussen daarbij op onderzoek, samen beter doen en verbinden.

Missie en visie

Samen leren, samen beter, samen doen! is de missie en geeft het netwerk bestaansrecht. Kernwaarden zijn: vertrouwen, verbinding en openheid. De visie is een betere dienstverlening door prestatievergelijking, kennisdelen en samenwerken. Leren is doen!

Ter bevordering van het leren van elkaar worden jaarlijks verschillende initiatieven georganiseerd zoals:

  • De benchmark zelf (leren door te vergelijken) en de daarbij behorende themasessies
  • Diverse thematische leerplatforms (Finance, HR, Risicomanagement, P&C, Audit en Accountantsdiensten, Datagovernance, Dienstverlening, Digitale informatievoorziening, Innovatie, Governance etc.)
  • Het jaarlijkse netwerkcongres Leren in Uitvoering
  • De mogelijkheid om een onderzoek te laten uitvoeren door collega’s uit het netwerk
  • Themabijeenkomsten rond actuele onderwerpen
  • Netwerkvragen die (laagdrempelig) gesteld kunnen worden aan collega’s uit het netwerk
  • Bestuurdersbijeenkomsten rond gemeenschappelijke actuele thema’s
  • De verkiezing van de RBB Award voor toepasbare good practices in de uitvoering
  • Andere initiatieven die voortkomen uit een gemeenschappelijke behoefte

De Raad van Participanten, bestaande uit de bestuurders van de organisaties is het besluitvormend orgaan van de RBB Groep. Dit orgaan beslist over de begroting, de methodiek, de publicaties etc. De Raad van Participanten komt tweemaal per jaar bijeen.

Een deel van de bestuurders heeft daarnaast zitting in het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bereidt de besluitvorming in de Raad van Participanten voor en stuurt de programmaleiding aan.
De programmaleiding bestaat uit medewerkers die zijn gedetacheerd bij de RBB-groep. Zij zijn dagelijks bezig met de organisatie van diverse activiteiten voor het netwerk en werken aan vernieuwing en verbetering in het programma.

Alle aangesloten organisaties hebben een contactpersoon die de linking pin is tussen de programmaleiding en de organisaties. Zij onderhouden de verbinding tussen de bestuurder en de RBB Groep. De RBB contactpersonen vormen de cruciale schakel in het RBB netwerk. Periodiek wisselen de contactpersonen van alle aangesloten uitvoeringsorganisaties onderling uit hoe het netwerk optimaal kan worden benut, hoe we meer bereiken door te vergelijken, door van elkaar te leren, door elkaar te inspireren, door elkaar te helpen en door samen op te trekken. Met de programmaleiding wordt uitgewisseld hoe we de bestaande gremia kunnen doorontwikkelen, of we afscheid moeten nemen van bestaande activiteiten en of we nieuwe initiatieven kunnen ontplooien.

Leden Dagelijks Bestuur:

de heer Daan Hoefsmit- voorzitter RBB Groep en lid bestuur CAK
de heer Leo de Bakker – DB lid en directeur LBIO
mevrouw Paula Loekemeijer – DB lid en directeur Veiligheid BZK
de heer Zeger Baelde – DB lid en directeur Bedrijfsvoering RDW
de heer Peter van der Jagt – DB lid en CFO Staatsbosbeheer

Programmaleiding

Albert van Tuil
Email: aa.van.tuil@belastingdienst.nl
Telefoon: 06 1860 0745

Natascha Cornelisz
Email: natascha.cornelisz@rijksoverheid.nl
Telefoon: 06 5259 5023

Marcel Oostland
Email: marcel.oostland@kadaster.nl
Telefoon: 06 5068 0573

Caroline Soffner
tot 1 januari 2020

Email: caroline.soffner@uwv.nl
Telefoon: 06 52 46 41 74

Financiering

De activiteiten van de RBB Groep worden bekostigd uit jaarlijkse bijdragen van de partners volgens een vaste verdeelsleutel op basis van grootte in fte. Dit is vastgelegd in een deelnemersovereenkomst en een overeenkomst tot verdeling van kosten.