Spring naar toolbar

Open Raad van Participanten

Op 15 november vond de eerste ‘Open Raad van Participanten’ plaats bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Den Haag. Bestuurders van ruim 35 organisaties uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners kwamen bijeen rond het thema burgerperspectief en om de kracht van dit netwerk te onderstrepen. Organisaties aangesloten bij de Manifestgroep, KleinLef en bij de RBB Groep verstevigden de banden en deelden visie en ervaringen en de meerwaarde van het eigen en van dit bredere netwerk. Belangrijkste geluiden vanuit de 3 netwerken:

  • Kleinere organisaties kunnen beter gehoord worden
  • Het netwerk bevordert de emancipatie van de uitvoering door beïnvloeden, door tegengeluiden te laten horen en door de krachten te bundelen.
  • Diversiteit door de komst van kleinere organisaties is een verrijking, meer tegengeluid naar de groten en meer mogelijkheden om te leren van elkaar!
  • Kennis delen en samen optrekken op gemeenschappelijke thema’s is erg waardevol.

Kennis, inspiratie, contacten en tegenkracht

Peter van der Jagt (Staatsbosbeheer) geeft aan dat zijn persoonlijke motivatie om deel te nemen in het netwerk voortkomt uit de ambitie in de uitvoering te willen excelleren en om met die ambitie met elkaar kennis en inspiratie op te doen, om tegenkracht te mobiliseren en om contacten op te doen. Vanuit het besef dat je alleen weliswaar sneller gaat maar dat je samen verder komt! De kennis delen we via de benchmark, via leerplatforms, workshops en andere bijeenkomsten, onderzoeken, congres en via challenges (waarin je je als bestuurder kwetsbaar opstelt). Inspiratie hebben we allen nodig en doe je op in en dankzij het netwerk: de mogelijkheid om mensen van buiten in ons netwerk te halen (zoals Tjeenk Willink, de Ombudsman). Contacten maken de drempels lager. Soms is het lekker om eens even stoom te kunnen afblazen. Netwerken is een vorm van verbinden en een basis om elkaar te vinden. Tegenkracht: Binnen het netwerk is MFG is een heel belangrijk venster om ‘tegenkracht’ te organiseren. Niet om tegen te zijn maar om kritische geluiden vanuit de uitvoering te laten horen. Beleid toetsen vanuit de uitvoering is een mooie kans!! Dan krijg je uitvoeringsopgaven waar je met zijn allen over hebt kunnen nadenken. Wij zijn een meedenkend netwerk en geen tegenwerkend netwerk dat meerwaarde biedt vanuit een samenwerking. Basisvoorwaarde is dat we niet alleen maar een praatgroep vormen maar een actief netwerk als een soort snelweg waar iedereen actief in participeert en ook permanent benut. Zegt gelijk iets over de vitaliteit van het netwerk: Als we niet actief participeren is het geen echt netwerk en sterft het een schone dood.

Burgerperspectief

In het tweede deel geven SVB, DT&V, LBIO en DUO hun visie op het burgerperspectief vanuit de context van hun specifieke taken. SVB beschrijft de transitie van organisatie en medewerkers naar handelen naar de bedoeling om vanuit die gedachte de burger te bedienen. DT&V ziet zich wel voor heel bijzondere uitdagingen gesteld staan in relatie tot degenen die het land uitgezet worden, de burger (die daar iets van vindt), de politiek en niet in de laatste plaats tot de eigen medewerkers die in dat speelveld moeten blijven presteren. LBIO schetst een heel andere context waarin al veel is gedaan om beide partijen (betaler en ontvanger) bijeen te brengen en waarin je met bestuurlijke lef ook effect sorteert (‘pilots’). Ook een speelveld waarbij eenvoudiger regelingen belemmert worden door heel andere belangen waardoor het burgerperspectief niet bepaald voorop staat. Bij DUO is het, gelet op de aantallen, de kunst om een goeie balans te vinden tussen de ‘mainstream’ en de afwijkingen daarvan (800.000 mensen hebben een schuld af te lossen bij DUO)! Daarbij maakt DUO gebruik van callcentre, chatbot, webinars, de ‘blauwe knop’ (waarmee je jouw persoonlijke gegevens kan downloaden). Een vraagstuk dat DUO bezighoudt is hoe bij te dragen aan het oplossen van het maatschappelijk probleem ‘schulden’.

Uit deze middag komen diverse ‘haakjes’ naar voren om in het netwerk op aan te haken:

  • Over de vraag of we bij krapte in de ene organisatie medewerkers kunnen inzetten uit het netwerk (callcentre DUO).
  • Of we tot een gezamenlijk beeld van de burger kunnen komen.
  • Of we elkaar kunnen helpen bij de geschetste dilemma’s in de verhouding met de ‘burger’, publieke opinie, politiek en wetgever (DT&V).
  • Of we van elkaar kunnen leren hoe te handelen naar de bedoeling (SVB en LBIO).
  • Of we elkaar kunnen helpen om de wetgever of het departement te beïnvloeden om het de burger wat makkelijker te maken (alimentatie grondslag).

Goed om de diversiteit van het netwerk te ondervinden aan de hand van deze voorbeelden en door het treffen van nieuwe mensen. Die diversiteit van de organisaties biedt het netwerk nog meer waarde en voldoende voeding om stappen te zetten richting de status van excellente dienstverlener.

@

Niet recent actief