Onderzoek

Benchmark Bedrijfsvoering

De RBB Groep heeft een zelf ontwikkelde set met prestatie-indicatoren die jaarlijks door alle partners wordt ingevuld. De indicatoren hebben betrekking op o.a. produktiviteit, overhead, ICT, efficiency en personeel. Nadat de organisaties de cijfers in april hebben aangeleverd, worden deze door de RBB Groep gevalideerd. Het resultaat van de benchmark is een rapportage met een analyse van trends, ontwikkelingen en een vergelijking met andere organisaties op het digitale platform CViews. De benchmarkresultaten van alle partners zijn toegankelijk voor de bestuurders. De organisaties kunnen zelf vergelijkingen maken met andere RBB organisaties en zo leren van elkaar. Resultaten van de benchmark worden besproken in de Raad van Participanten.

RBB onderzoek

Binnen het RBB netwerk bestaat de mogelijkheid om een onderzoeksvraag uit te zetten. De onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoeksteams samengesteld uit medewerkers van de RBB partners. Voorafgaand aan een onderzoeksronde wordt aan de deelnemende organisaties gevraagd wat hun ambities zijn en welke strategische vraagstukken (leervragen) daarbij spelen. De onderzoekers bereiden zich voor aan de hand van o.a. jaarverslagen, beleidsplannen en de benchmarkresultaten.

Het onderzoek start met een RBB-scan van de organisatie door een online enquête onder medewerkers. De RBB scan hebben we samen ontwikkeld met RealtimeIX, zie ook www.realtimeix.com. De RBB scan biedt ons naast de meting van prestaties in cijfers (gebaseerd op het HPO gedachtengoed) ook een verdieping door het verzamelen van kwalitatieve informatie. Na analyse van de resultaten door de onderzoekers wordt een eerste rapportage gemaakt. Daarna volgt een ronde met diepte-interviews waarbij de leervraag centraal staat. Het onderzoek wordt afgesloten met een presentatie waarin de aanbevelingen van de onderzoekers met de organisatie worden besproken. Ook bij de implementatie van de aanbevelingen kan de RBB Groep worden betrokken. Dan worden vraagstukken aangekaart bij experts die de organisatie met raad en daad ter zijde staan.

Tijdens het onderzoek vinden evaluaties plaats tussen de verschillende onderzoeksteams om van elkaars ervaringen (en good practices) te leren. Daarnaast is aan elk team een coach (een bestuurder van een van de deelnemende organisaties aan de RBB Groep) verbonden.

     

RBB Reviews

Sinds kort biedt de RBB Groep ook reviews aan. Daarbij gaat het om vraagstukken waarbij de bestuurder in korte tijd een reflectie wil op beleidsplannen, ondernemingsplannen, de voortgang van projecten en bedrijfsprocessen etc. Een team van experts uit de RBB Groep evalueert totstandkoming en uitwerking en voert een risico-analyse uit. Het team stelt daartoe verwonderpunten op na bestudering van het onderliggende materiaal en houdt random interviews met sleutelpersonen, stakeholders en medewerkers uit de organisatie. De doorlooptijd van de review kan kort zijn door de betrokken reviewers vrij te stellen van andere werkzaamheden gedurende het onderzoek.

RBB Challenges

De benchmark en de onderzoeken zijn de basis waarop wij onze prestaties willen vergelijken en verbeteren. De Programmaleiding werkt de ambitie uit door challenges te organiseren op benchmarkresultaten en de RBB onderzoeken. In bijeenkomsten komen direct betrokkenen bij elkaar om te zien wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Resultaten worden periodiek besproken in de Raad van Participanten.