Spring naar toolbar

Nieuwsbrief: Netwerk van Publieke Dienstverleners

29-06-2018 Het Netwerk van Publieke Dienstverleners is een, in mei 2017 ontstaan, netwerk uit de combinatie van vier reeds bestaande net-werken: de Handvestgroep (governance), KleinLef (dienstverlening kleine uitvoerders), Manifestgroep (dienstverlening) en RBB Groep (benchmarking en leren). Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW is voorzitter van het gezamenlijke netwerk.

“Elk netwerk heeft zijn eigen identiteit maar samen kunnen we nog zoveel meer betekenen in het uitdragen van onze doelstellingen aan zowel de burger, ondernemers, mede-overheden, politiek en beleid. Het Netwerk van Publieke Dienstverleners bestaat uit netwerken in één netwerk, waarbij ieder met een eigen accent staat voor de publieke zaak. En passend bij ons logo: een honingraat. Het beeld van een organisch gevormd netwerk waarbij de samenstellende delen als honingraten met elkaar verbonden zijn tot één oersterk geheel. Door de gekozen thema’s schuldenproblematiek, governance, vitaliteit en veerkracht, verbeteren informatievoorziening, kern GDI en duurzaamheid plus het samenvoegen van de programmabureu’s groeien we naar dit sterkere geheel toe. In deze nieuwsbrief kunt u deze groei volgen.

Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan publieke dienstverlening; geen overbodige bureaucratie, goed toegankelijk, efficiënt, samenwerkend en niet verkokerd. Daarom willen de publieke dienstverleners samenwerken, samen leren en samen steeds hogere kwaliteit leveren, samen voorstellen doen aan beleids-makers waarmee beleidsdoelen beter kunnen worden bereikt”.


Nieuws uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners

Bestuurderstafel Duurzaamheid op de Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheid/MVO is een van de aandachtspunten/thema’s in het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Het oppakken van het thema is het vervolg van de in april vorig jaar gehouden RBB-bestuurderssessie over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen door Bruno Bruins (voormalig UWV bestuursvoorzitter en prominent uitdrager van MVO). Iedereen vindt het thema belangrijk en zijn allemaal op een of andere manier bezig met banenafspraak en het klimaatakkoord als onderdeel van het regeerakkoord. Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s binnen RVO.nl én trekker/ eigenaar van de bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO komt graag met u in gesprek over uw MVO strategie op woensdag 10 oktober 2018 van 10:00-12:30 uur in Den Haag. Voor meer informatie klik hier.


‘Ik heb zelden gelijk, maar vaak wel een punt’

Ruim 65 bestuurders en HR directeuren waren op 21 maart jl. bijeengekomen voor de bestuurderstafel Vitaliteit en Veerkacht in Fort de Vechten in Bunnik. Na een wervelende inleiding door bijzonder Hoogleraar en professioneel spreker Ruud Veltenaar over robotisering, digitalisering en sociale democratisering werd in kleinere gezelschappen de verdieping gezocht. Centraal stond deze middag de impact van deze ontwikkelingen op de mensen die werkzaam zijn in de publieke sector. Gesproken is over de noodzaak om als publieke dienstverlener wendbaar te zijn, om invulling te geven aan levenslang leren, over de mogelijkheden om mobiliteit te bevorderen (flexpools), over de mismatch tussen benodigde- en beschikbare competenties en over de noodzaak om verschillende generaties goed te laten samenwerken. De vertegenwoordigers van ruim 35 publieke dienstverleners spraken de wens uit op een aantal van deze deelonderwerpen met elkaar op te willen trekken om met en van elkaar te kunnen leren. Ook de existentiële vraag over de rol en de toegevoegde waarde van de overheidsorganisaties werd gesteld. Ten aanzien van die vraag werd geconcludeerd dat we elkaar meer kunnen opzoeken vanuit het gezamenlijke netwerk. Op Leren in Uitvoering (26 september in Den Bosch) komt het netwerk samen om casuistieken te delen over de veranderende maatschappij en de toegevoegde waarde die deelnemende organisaties de maatschappij kan bieden.


Leren in Uitvoering over: De Maatschappij Verandert, verandert de uitvoering mee?

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen gaan snel. Verandering lijkt zo langzamerhand de enige constante te zijn. Digitalisering en robotisering maar ook sociale innovaties hebben grote impact. Wat is de impact op onze relatie met de burger/ondernemer, de arbeidsmarkt, ons werk en mogelijk ons bestaansrecht van bedrijven en overheden? Dit is het centrale thema op het netwerkcongres Leren in Uitvoering op 26 september aanstaande in 1931 in Den Bosch. Op dit congres delen de leden uit het netwerk ervaringen en expertise in relatie tot het thema. Voor bestuurders wordt er in de ochtend (tussen 11.00 – 12.30 uur) een bestuurderssessie georganiseerd over de veranderende maatschappij en de verschillende initiatieven die door leden gestart zijn. Het programma wordt opgesteld in samenwerking met de leden.


Aandacht voor doenvermogen is de volgende stap

In vervolg op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Weten is nog geen doen heeft het Kabinet een reactie geformuleerd. Het Kabinet (de facto BZK) wil vervolg geven aan de aanbeveling voor de zogenoemde doenvermogentoets. De uitvoerings-toetsen worden uitgebreid met de toets: Hoe sluit deze nieuwe wet of regel aan op het doenvermogen van de doelgroepen in kwestie? De RBB Groep wordt genoemd als route om de gezamenlijke uitvoering te betrekken bij de vormgeving daarvan. De RBB Groep gaat dit oppakken in samenwerking met KleinLef.


Praat mee over de AVG

Op 28 maart en op 16 april hebben gezamenlijke sessies plaatsgevonden over de AVG. In april trokken RBB DIV platformleden samen op met KleinLef werkgroepleden DIV in de platformsessie over de AVG vanuit een DIV invalshoek bij de SVB in Utrecht. De vier presentaties hebben voor veel inspiratie gezorgd onder de DIV’ers. De brede inleiding Same, same but different van Hans Waalwijk (Hogeschool van Amsterdam) ging over de kleine verschillen tussen de WPB en AVG. De presentatie van het Nationaal Archief over AVG en archiveren door Olga Raam legde een focus op archivering in het algemeen belang en daarmee de selectie-lijst. Sergej Katus, privacy officer bij de NS, bood in zijn betoog De bedoeling van de AVG de deelnemers een keuze: de AVG implementeren omdat het moet (de weg van de compliance) of ernaar streven om eerst de randjes en hoekjes te leggen voor de AVG, vanuit een visie en een kader, anders onnodig veel bureaucratie. De laatste presentatie Hoe is de AVG georganiseerd bevatte een good practice van UWV. Aansluitend volgde er een netwerkborrel. Meer info bij Caroline Soffner.

In maart kwamen 22 functionarissen voor de gegevensbescherming uit het gezamenlijke netwerk bijeen bij Staatsbosbeheer in Amersfoort om uit te wisselen hoe organisaties zich voorbereiden op de AVG. Aan de hand van good practices van DJI en Staatsbosbeheer ontstond veel discussie over verschillende onderwerpen die verband houden met de AVG. De vervolgbijeenkomst met de RBB en KleinLef worden voor  na de zomer ingepland.


Nieuws uit de netwerken: Manifestgroep – RBB Groep – KleinLef – HPV

Werkbezoek Staatssecretaris BZK aan MFG

Op 18 april bracht de heer Knops, staatssecretaris van BZK een bezoek aan de Manifestgroep. Hij werd bij UWV ontvangen door mw. Lazeroms en dhr. Van Ravestein. Hij kreeg hij op zijn verzoek in krap 2 uur tijd middels pitches een indruk van waar wij gezamenlijk als uitvoering aan werken als het gaat om cybersecurity, dienstverlening aan burgers en ondernemers voor zowel digi-als (tijdelijk) niet-digivaardigen bij ingrijpende levensgebeurtenissen, ontwikkelingen in het rijbewijzendomein, verbeter de kaart met een terugmeldoptie en tot slot een site dat inzicht geeft in salarissen van onderwijspersoneel in een bepaalde regio. Als uitvoering spraken wij de behoefte uit meer aan de voorkant van beleidsontwikkeling aan te willen schuiven in plaats van uitsluitend en alleen reactief via uitvoeringstoetsen. De staatssecretaris zegde toe de uitvoering meer aan de voorkant te willen betrekken zoals bij het traject Nationale Digitaliseringsstrategie.


Benchmark bedrijfsvoering, verslagjaar 2017

Kennisdeling komt steeds centraler te staan binnen de overheid. In het kader hiervan organiseert de RBB Groep zijn jaarlijkse benchmark om referentiepunten te creëren over de bedrijfsvoeringsindicatoren. Deze referentiepunten geven een context aan je cijfer en een kapstok om erna over in gesprek te gaan met elkaar en een kijkje te nemen in elkaars keuken. Begin juni zijn de definitieve cijfers opgeleverd met een themarapport als nieuw product. In dit rapport gaan we dieper in op arbeidsmobiliteit, ziekteverzuim en organisatiegrootte. Aan de hand van opvallende uitkomsten naar de achterliggende aanpak wordt er een bestuurderschallenge georganiseerd.

RBB onderzoek met eigen scan

In maart zijn twee pilotonderzoeken met de RBB-scan afgerond bij de RDW en de RSJ. Volgens Pim Molenaar, directeur/algemeen secretaris RSJ, kwamen de uitkomsten van het RBB-onderzoek onmiddellijk van pas bij het formuleren van de veranderopgave voor de komende jaren, zoals die door het RSJ-bestuur is geformuleerd. In die zin kwam het evaluatierapport op een mooi moment. Ook in de lopende reorganisatie kwam het goed van pas. Er zitten in de uitkomsten van het onderzoek meer dan voldoende ‘haakjes’ die behulpzaam zijn bij het stellen van prioriteiten in de transitieperiode waarin de RSJ verkeert.


Incompany opleidingen

In juni is de eerste van de drie groepen incompany opleidingen voor managementondersteuners gestart. Daarnaast is er een uitvraag gedaan voor de incompany opleiding ‘Bestuurlijk Organisatierecht’ voor juristen. Ook is er naast via een van de leden een incompany cursus gestart AVG voor secretaresses.

Aftrap netwerk juristen

De aftrap van het netwerk van vijf juristen is een feit. Zij gaan relevante (algemene) wet-en regelgeving in de gaten houden voor de leden van KleinLef. Er is een portefeuilleverdeling gemaakt onder de juristen. Er zal ook gekeken worden naar de impact van de nieuwe regelgeving voor de organisaties. Interessante actualiteiten zullen gebundeld naar de leden worden toegezonden.


Evaluatie Kaderwet ZBO’s

In juni is het rapport Evaluatie Kaderwet ZBO’s aan de Tweede Kamer gezonden. In het najaar wordt een sessie georganiseerd voor medewerkers van leden van het Netwerk. De sessie richt zich op de leerpunten uit deze evaluatie. Wat kunnen we van elkaar leren, van onze overeenkomsten en verschillen, in het functioneren onder de Kaderwet ZBO’s? Ook is er aandacht voor de politieke behandeling van het rapport n.a.v. Kamervragen en daaruit volgende acties zoals heroverweging van de inleverdatum begroting en van de toegevoegde waarde van een doelmatigheidsverslag.

Governance

Op 31 mei spraken vertegenwoordigers vanuit het Netwerk met een delegatie van het SG Overleg over eigenaarschap, werkgeverschap en maatwerk in dienstverlening. Aanleiding is het ABD TOPconsult advies Verbeter de Werking (juni 2017). In dat gesprek is een vervolg afgesproken om als vaste kern van bestuurders gemeenschappelijke ervaringen te delen.

Doel is principes te ontwikkelen, te leren in verbinding en een brede, levende gedragscode te ontwikkelen. Relevante thema’s zijn: werkgeverschap, organisatieontwikkeling, innovatie en IT en governance. Verder wordt gezamenlijk gewerkt aan een aanpak voor maatwerk in de uitvoering van wet- en regelgeving. De uitwerking van het vervolg ligt bij Rob Kerstens (ABD TOPconsult) en Kaspar van den Ham (DUO). In oktober volgt een tweede gesprek met het SG Overleg.

In het najaar komen deze onderwerpen aan de orde in een Bestuurderstafel Governance georganiseerd voor de leden van het Netwerk.


Agenda Netwerk van Publieke Dienstverleners

5 september 2018                     Community Dienstverlening MFG bij Kadaster in Apeldoorn

18 september 2018                   Werkgroep AVG KleinLef en RBB Groep van 14.00-16.00 uur, locatie volgt

26 september 2018                   Netwerkcongres Leren in Uitvoering in 1931 in Den Bosch

10 oktober 2018                        Community Dienstverlening MFG bij CAK in Den Haag

10 oktober 2018                        Bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO in Den Haag, locatie volgt

18 oktober 2018                        Plenaire bijeenkomst KleinLef

23 oktober 2018                        Werkgroep AVG KleinLef en RBB Groep van 10.00-12.00 uur, locatie volgt

24 oktober 2018                        Platform Risicomanagement RBB Groep, locatie volgt

15 november 2018                    Bijeenkomst Netwerk van 14:00-17:00 uur, locatie volgt

22 november 2018                    Werkgroep AVG KleinLef en RBB Groep van 14.00-16.00 uur, locatie volgt

12 december 2018                    Community Dienstverlening bij KvK in Utrecht

@

Niet recent actief